"Rzeczą, która najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Baza wiedzy

Nasi eksperci opracowali dla Państwa wyspecjalizowane artykuły, przybliżające tematykę skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych

Obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 r.

Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest obowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Wskazać należy, że jednym z podstawowych obowiązków które ciążą na płatniku podatku jest terminowe przygotowanie odpowiednich formularzy PIT i złożenie ich do urzędu skarbowego. Co do zasady, w zależności od tego czy taki formularz jest składany w formie tradycyjnej czy elektronicznej, termin na jego złożenie upływa z końcem stycznia lub lutego.

W 2018 roku płatnicy podatku mają obowiązek składać następujące formularze: PIT – 11, PIT – 4R i PIT – 8C, PIT – 8AR oraz IFT – 1/IFT – 1R. W bieżącym roku nie ma już obowiązku składania formularzy PIT – 40 oraz PIT – 12.

Płatnik obliczający, pobierający oraz wpłacający w terminie należny podatek ma prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie to, co do zasady, stanowi 0,3% kwoty pobranych przez płatnika podatków na rzecz budżetu państwa.  

Za niepobranie zaliczek lub niewpłacenie podatku na konto urzędu skarbowego płatnicy ponoszą odpowiedzialność karną przewidzianą w przepisach ustawy Kodeks Karny Skarbowy. W zależności od konkretnego przypadku czyn taki może stanowić wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe.        

FORMULARZ PIT – 11

Jednym z podstawowych druków składanych przez płatników podatku do urzędu skarbowego jest formularz PIT – 11. Jak wskazuje sama nazwa zawiera on informacje o dochodach oraz zaliczkach pobranych na poczet podatku dochodowego. Obowiązek złożenia takiego formularza dotyczy przede wszystkim pracodawców dokonujących wypłat ze stosunku służbowego oraz stosunku pracy, a także zleceniodawców w przypadku wypłat wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – o dzieło i zlecenia.

Płatnik powinien wypełnić taki formularz w 3 egzemplarzach. Jeden zachowuje dla siebie, a dwa pozostałe trafiają odpowiednio do pracownika oraz urzędu skarbowego. Organ podatkowy powinien otrzymać taki formularz do końca stycznia. Jednakże w sytuacji, gdy płatnik zdecyduje się na wysyłkę deklaracji w formie elektronicznej, termin upływa z końcem lutego.

Złożony w terminie formularz PIT – 11 jest podstawowym dokumentem niezbędnym do sporządzenia zeznań rocznych podatnika, takich jak PIT – 36 i PIT – 37. Przy czym trzeba zaznaczyć, że samo nie wysłanie przez płatnika formularza PIT – 11 nie zwalnia podatnika z obowiązku terminowego rozliczenia się z fiskusem.

FORMULARZ PIT – 4R

Kolejnym ważnym formularzem, który płatnik ma obowiązek złożyć jest druk PIT – 4R. Stanowi on roczną deklarację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, w której płatnik musi podać kwotę należnych zaliczek za wszystkie miesiące roku. Płatnik wykazuje w niej m.in.  zaliczki od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także od zasiłków pieniężnych wypłacanych z ubezpieczenia społecznego.

Formularz PIT – 4R należy wypełnić w 2 egzemplarzach. Jeden z nich płatnik zachowuje dla siebie, a drugi wysyła do urzędu skarbowego. Osoby zatrudniające więcej niż 5 pracowników oraz biura rachunkowe mogą przekazać do właściwego urzędu skarbowego druk PIT – 4R tylko w formie elektronicznej. Mniejsi płatnicy mogą skorzystać z formy elektronicznej lub tradycyjnej.

FORMULARZ PIT – 8C

PIT – 8C nie jest zeznaniem podatkowym, lecz formularzem w którym wykazuje się informację m.in. o przychodach z tzw. innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, a także wypłaconym stypendium. Płatnik ma obowiązek wysłać druk PIT – 8C nie tylko do właściwego urzędu skarbowego ale także i do podatnika. W zależności od tego czy formularz ten będzie składany w formie tradycyjnej bądź elektronicznej, termin na jego złożenie upływa z końcem stycznia lub lutego.  

FORMULARZ PIT – 8AR

PIT – 8AR jest deklaracją roczną składaną przez przedsiębiorców zobligowanych do wyliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Deklarację tę składa się w związku z przychodami osiąganymi m. in. z wygranych w grach i konkursach, umów zlecenia/o dzieło, jeżeli kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł, dywidend z tytułu udziału w zyskach osób prawnych itp.

Płatnik obowiązany jest złożyć PIT – 8AR w terminie do 31 stycznia i może to zrobić zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Omawianej deklaracji nie przekazuje się podatnikowi.

FORMULARZ IFT – 1/IFT – 1R

Formularze IFT – 1/IFT – 1R należy sporządzić w przypadku dokonywania wypłat pieniężnych podmiotom o charakterze międzynarodowym. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji zatrudniania podatników niemających w Polsce stałego miejsca zamieszkania (tzw. nierezydentom). Formularz taki należy przekazać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych oraz podatnikowi zagranicznemu. Papierową wersję formularza należy przesłać do końca stycznia, zaś elektroniczną do końca lutego.      


KPF Group

al. Jana Pawła II 70/14
00-175 Warszawa
Email:
kontakt@kpfgroup.pl
Telefon:
22 427 75 00
Fax:
22 427 75 09

Oddział Poznań

ul. Kuźnicza 23/2
60-241 Poznań
Email:
kontakt@kpfgroup.pl
Telefon:
61 307 05 55
Fax:
22 427 75 09

Na skróty

Aktualności Galeria video Kalendarium podatnika Pliki do pobrania
Projekt i wykonanie BerMar multimedia